Διευθυντής: ο καθηγητής Λ. Κ. Ρεσβάνης
Αναγνωσταρά 111, GR24001, Πύλος
Τηλ. Κέντρο:2723023300
Fax:27230228338
Αθήνα: Τηλ:210-3490110
Fax :210-3490159
www.nestor.org.gr – info@nestor.org.gr

 

 Αθήνα, 05 /12/ 2011
Αρ. πρωτ.: 86

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ φορείου γερανογέφυρας


για τις ανάγκες της Πράξης
«Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης
φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα,
της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας
KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)»
Κριτήριο κατακύρωσης: H τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.Περίληψη

 

Το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για:

 1. Την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του φορείου ανάρτησης των τροχαλιών της γερανογέφυρας 16 τόνων.
 2. Την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των αγκυρώσεων των τροχαλιών και του βαρούλκου πορείας  για τη λειτουργία τού φορείου.
 3. Την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εξέδρας επίσκεψης, περιοχή πλωριού πυλώνα για την επίσκεψη – συντήρηση των τροχαλιών.

Τα ως άνω συστήματα – μηχανισμοί, υπό τον τίτλο «Προμήθεια ενός Φορείου Γερανογέφυρας», είναι απαραίτητα  για την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών του υπό ναυπήγηση πλοίου πόντισης επιστημονικών οργάνων
«ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» και εμπεριέχονται στις ανάγκες της Πράξης «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)».  Ως κριτήριο κατακύρωσης, για την επιλογή Αναδόχου, ορίζεται η τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.


Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 15:00.


Τόπος κατάθεσης προσφορών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο -11810, ΑΘΗΝΑ


Προδιαγραφές – σχέδια

Συνημμένη υπάρχει λεπτομερής μελέτη κατασκευής, καθώς και πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, έτσι ώστε τόσο ο κατασκευαστής όσον και ο εγκαταστάτης να μπορεί να κατανοήσει το αντικείμενο.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για διευκρινήσεις επί των τεχνικών θεμάτων με τον συνεργάτη του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ κον Ηλία Μαρκόπουλο (27230-23320). Για λοιπά θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στον κον Πουλόπουλο Παναγιώτη (27230-23300).

 

                                                                                                          Συν:.

 1. Τεχνική περιγραφή αντικειμένου (αρχείο  doc)
 2. Σχέδια και Προμελέτη (αρχείο dwg)

 

 


Διευθυντής: ο καθηγητής Λ. Κ. Ρεσβάνης
Αναγνωσταρά 111, GR24001, Πύλος
Τηλ. Κέντρο:2723023300
Fax:27230228338
Αθήνα: Τηλ:210-3490110
Fax :210-3490159
www.nestor.org.gr – info@nestor.org.gr

 

 Αθήνα, 27/6/2011
Αρ. πρωτ.: 65

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ FIRE BILGE & BALLAST PUMP»
για τις ανάγκες της Πράξης
«Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης
φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα,
της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας
KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)»
Κριτήριο κατακύρωσης: H τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.Περίληψη

 

Το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντλιών: -Bilge & ballast – fire pumps, Emergency fire pump, oil transfer pumps, oil transfer pumps hand operated, όργανα ελέγχου και μέτρησης στάθμης, απαραίτητα για την εξειδικευμένη και ασφαλή λειτουργία, του υπό ναυπήγηση πλοίου πόντισης επιστημονικών οργάνων «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ», με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και τη χαμηλότερη τιμή.
Η προμήθεια αυτή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.


Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011, ώρα 15:00.


Τόπος κατάθεσης προσφορών

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο -11810, ΑΘΗΝΑ
ή Αποστολή με fax:
στα τηλέφωνα 2103490159 και 2723028338


Προδιαγραφές – σχέδια

Συνημμένη υπάρχει λεπτομερής μελέτη κατασκευής, καθώς και πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, έτσι ώστε τόσο ο κατασκευαστής όσον και ο εγκαταστάτης να μπορεί να κατανοήσει το αντικείμενο. .

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για διευκρινήσεις επί των τεχνικών θεμάτων με τον συνεργάτη του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ κον Ηλία Μαρκόπουλο (27230-23320). Για λοιπά θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στον κον Πουλόπουλο Παναγιώτη (27230-23300).
 

                                                                                                                                 Συν.

 1. Τεχνική περιγραφή (doc)

 2.  Σχέδια κατασκευής (rar)Διευθυντής: ο καθηγητής Λ. Κ. Ρεσβάνης
Αναγνωσταρά 111, GR24001, Πύλος
Τηλ. Κέντρο:2723023300
Fax:27230228338
Αθήνα: Τηλ:210-3490110
Fax :210-3490159
www.nestor.org.gr – info@nestor.org.gr

 

 Αθήνα, 27/6/2011
Αρ. πρωτ.: 63

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ»

για τις ανάγκες της Πράξης
«Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης
φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα,
της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας
KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)»
Κριτήριο κατακύρωσης: H τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή..Περίληψη

Το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός μηχανισμού πορείας -του φορείου στήριξης και μεταφοράς των τροχαλιών εργασίας - απαραίτητου για την εξειδικευμένη λειτουργία της γερανογέφυρας, την αντιστάθμιση του κυματισμού, και την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών του υπό ναυπήγηση πλοίου πόντισης επιστημονικών οργάνων «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ», για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και τη χαμηλότερη τιμή. Η προμήθεια αυτή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011, ώρα 15:00.
Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011, ώρα 15:00
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 15:00
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 15:00
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011, ώρα 15:00


Τόπος κατάθεσης προσφορών

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο -11810, ΑΘΗΝΑ
ή Αποστολή με fax:
στα τηλέφωνα 2103490159 και 2723028338


Προδιαγραφές – σχέδια

Συνημμένη υπάρχει λεπτομερής μελέτη κατασκευής, καθώς και πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, έτσι ώστε τόσο ο κατασκευαστής όσον και ο εγκαταστάτης να μπορεί να κατανοήσει το αντικείμενο. .

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για διευκρινήσεις επί των τεχνικών θεμάτων με τον συνεργάτη του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ κον Ηλία Μαρκόπουλο (27230-23320). Για λοιπά θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στον κον Πουλόπουλο Παναγιώτη (27230-23300).
 

                                                                                                                                 Συν.

 1. Τεχνική περιγραφή
 2. Κατασκευαστικά προσχέδια  

 

Διευθυντής: ο καθηγητής Λ. Κ. Ρεσβάνης
Αναγνωσταρά 111, GR24001, Πύλος
Τηλ. Κέντρο:2723023300
Fax:27230228338
Αθήνα: Τηλ:210-3490110
Fax :210-3490159
www.nestor.org.gr – info@nestor.org.gr

 

 Αθήνα, 13/5/2011
Αρ. πρωτ.: 53

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ)
ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
για τις ανάγκες της Πράξης
«Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης
φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα,
της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας
KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)»
Κριτήριο κατακύρωσης: H τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.Περίληψη

Το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτροστασίου (οικίσκου στέγασης), κατάλληλα διαρρυθμισμένου να στεγάσει τα Η/Ζ και τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του -υπό αποπεράτωση- πλοίου πόντισης επιστημονικών οργάνων ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ. Ως κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου, ορίζεται η τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.
H κατασκευή θα πρέπει να εγκριθεί από τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ» τις προδιαγραφές του οποίου πρέπει να πληροφορηθούν οι υποψήφιοι.
Η προμήθεια αυτή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011, ώρα 15:00.
Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 27/05/2011 και ώρα 15:00

Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 15:00

Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 17/06/2011 και ώρα 15:00

Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Δευτέρα  18/07/2011 και ώρα 15:00
 

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο -11810, ΑΘΗΝΑ
ή με αποστολή fax στα τηλέφωνα 2103490159 και 2723028338


Προδιαγραφές – σχέδια

Συνημμένη υπάρχει σύντομη περιγραφή της κατασκευής, καθώς και πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, έτσι ώστε τόσο ο κατασκευαστής όσον και ο εγκαταστάτης να μπορεί να κατανοήσει το αντικείμενο.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για διευκρινήσεις επί των τεχνικών θεμάτων με τον συνεργάτη του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ κον Ηλία Μαρκόπουλο (27230-23320). Για λοιπά θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στον κον Πουλόπουλο Παναγιώτη (27230-23300).
 

Συν.

 1. Σύντομη περιγραφή κατασκευής ( αρχείο doc).
 2. Πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων (αρχείο dwg).

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 10/06/2011


Διευθυντής: ο καθηγητής Λ. Κ. Ρεσβάνης
Αναγνωσταρά 111, GR24001, Πύλος
Τηλ. Κέντρο:2723023300
Fax:27230228338
Αθήνα: Τηλ:210-3490110
Fax :210-3490159
www.nestor.org.gr – info@nestor.org.gr

 

Αθήνα, 13/5/2011
Αρ. πρωτ.: 52

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ACCOMMODATION ( ΚΟΜΟΔΕΣΙΟ – ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ)  & COCK PIT (ΓΕΦΥΡΑ)
για τις ανάγκες της Πράξης  «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας
KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)»
Κριτήριο κατακύρωσης: H τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.

Περίληψη

Το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μικρού εστεγασμένου χώρου (Accommodation – Κομοδέσιο / χώροι ενδιαίτησης), καθώς και την προμήθεια χώρου πιλοτηρίου (Cock Pit - Γέφυρα). Οι ως άνω χώροι οφείλουν να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι για την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών του -υπό αποπεράτωση- πλοίου πόντισης επιστημονικών οργάνων ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ, στα πλαίσια της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου, την τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και τη χαμηλότερη τιμή. H κατασκευή θα πρέπει να εγκριθεί από τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ» τις προδιαγραφές του οποίου πρέπει να πληροφορηθούν οι υποψήφιοι.
 Η προμήθεια αυτή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011, ώρα 15:00.
Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 27/05/2011 και ώρα 15:00

Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 15:00

Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 17/06/2011 και ώρα 15:00
Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Δευτέρα  18/07/2011 και ώρα 15:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο -11810, ΑΘΗΝΑ
ή με αποστολή fax στα τηλέφωνα 2103490159 και 2723028338


Προδιαγραφές – σχέδια

Συνημμένη υπάρχει σύντομη περιγραφή των κατασκευών, καθώς και πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, έτσι ώστε τόσο ο κατασκευαστής όσον και ο εγκαταστάτης να μπορεί να κατανοήσει το αντικείμενο.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για διευκρινήσεις επί των τεχνικών θεμάτων με τον συνεργάτη του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ κον Ηλία Μαρκόπουλο (27230-23320). Για λοιπά θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στον κον Πουλόπουλο Παναγιώτη (27230-23300).
 

 

Συν.: 1. Σύντομη περιγραφή κατασκευών ( αρχείο doc).
2. Πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων (αρχείο dwg)

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 10/06/2011


Διευθυντής: ο καθηγητής Λ. Κ. Ρεσβάνης
Αναγνωσταρά 111, GR24001, Πύλος
Τηλ. Κέντρο:2723023300
Fax:27230228338
Αθήνα: Τηλ:210-3490110
Fax :210-3490159
www.nestor.org.gr – info@nestor.org.gr

 

 

Αθήνα, 12/5/2011
Αρ. πρωτ.: 51
 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ -ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ
για τις ανάγκες της Πράξης
«Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης
φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα,
της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας
KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)»
Κριτήριο κατακύρωσης: H τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.
 

Περίληψη

Το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας / εγκατάστασης στην Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (KM3NeΤ)» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γερανογέφυρας- ικριώματος για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την τεκμηριωμένη εμπειρία του κατασκευαστή και η χαμηλότερη τιμή.
Η προμήθεια αυτή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011, ώρα 15:00.
Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 27/05/2011 και ώρα 15:00

Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 15:00

Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Παρασκευή 17/06/2011 και ώρα 15:00
Παράταση υποβολής προσφορών έως
την Τετάρτη 06/07/2011 και ώρα 15:00


Τόπος κατάθεσης προσφορών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο -11810, ΑΘΗΝΑ
ή με αποστολή fax στα τηλέφωνα 2103490159 και 2723028338Προδιαγραφές – σχέδια

Συνημμένη υπάρχει λεπτομερής μελέτη κατασκευής, καθώς και πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, έτσι ώστε τόσο ο κατασκευαστής όσον και ο εγκαταστάτης να μπορεί να κατανοήσει το αντικείμενο.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για διευκρινήσεις επί των τεχνικών θεμάτων με τον συνεργάτη του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ κον Ηλία Μαρκόπουλο (27230-23320). Για λοιπά θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στον
κον Πουλόπουλο Παναγιώτη (27230-23300).
Συν.:  Λεπτομερής μελέτη κατασκευής και πλήρης σειρά κατασκευαστικών σχεδίων.
 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 30/06/2011


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2455/04.11.2009
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη σύναψη Σύμβασης για «Ναυπηγικές Εργασίες- συντήρησης- επισκευών – αποπεράτωσης
του πλοίου πόντισης Επιστημονικών Οργάνων “ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ” »
(CPV 50241000-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων)

Προκήρυξη
Όνομα αρχείου: DB_prokiriksi.pdf
Μέγεθος αρχείου: 157ΚΒ


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Νο 860/09.04.2009

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Ι.Α.Φ.) ΝΕΣΤΩΡ ΤΟΥ Ε.Α.Α.

 

Συνημμένη Προκήρυξη
Όνομα αρχείου: EksoplismosIAF_23-08-07.pdf
Μέγεθος αρχείου: 592ΚΒΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1580/01.07.2008
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Ι.Α.Φ.) ΝΕΣΤΩΡ ΤΟΥ Ε.Α.Α.

 

Προκήρυξη
Όνομα αρχείου: ESD_prokirixi_pep_ypervarikos_v2.pdf
Μέγεθος αρχείου: 731ΚΒ


Ημερομηνία Δημοσίευσης 02/07/2008
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1759/22.08.2007
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Ι.Α.Φ.) ΝΕΣΤΩΡ ΤΟΥ Ε.Α.Α.

 

Προκήρυξη
Όνομα αρχείου: EksoplismosIAF_23-08-07.pdf
Μέγεθος αρχείου: 592ΚΒΔιευκρινίσεις :

Σχετικά με την Προκήρυξη Νο 1759//22-08-2007 του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, διευκρινίζουμε ότι:  
 1. για τον Αντιστατικό Πάγκο εργασίας 
  α) το μήκος των πάγκων εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 185 cm και
  β) οι πάγκοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.
 2. η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής θα εκδίδεται για  το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%,  επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, του συνόλου των ειδών  για τα οποία υποβάλετε  προσφορά  στον διαγωνισμό, όπως αυτά έχουν  προϋπολογισθεί και περιγράφονται  εντός της Διακήρυξης, πλέον Φ.Π.Α


Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2007

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 673/4.4.2007
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια τη σύναψη Σύμβασης για την
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ “ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ”
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ
– ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ»

(CPV 50242000-3 Υπηρεσίες μετατροπής πλοίων)

 

Περίληψη  Προκήρυξης
Όνομα αρχείου: DeltaVerenikiFEK4_4_2007.pdf
Μέγεθος αρχείου: 144ΚΒ


Προκήρυξη
Όνομα αρχείου: DV_prokiriksi.pdf
Μέγεθος αρχείου: 425ΚΒ


Παράρτημα V

Όνομα αρχείου: jpeg.zip
Μέγεθος αρχείου: 34MB


Όνομα αρχείου: tiff.zip
Μέγεθος αρχείου:
12MB


Ημερομηνία Δημοσίευσης 05/04/2007